AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Warm-up Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Khảo sát về nhu cầu nhận hỗ trợ từ AWS Vietnam

Thân gửi các thí sinh,

Hiện tại AWS Vietnam đang mong muốn đóng góp AWS Sage Maker cho các đội thi dự thi AICovidVN Hackathon 115M Challenge. Bên cạnh đó, AWS sẽ hỗ trợ về training sử dụng và tư vấn cho các thí sinh tham gia Hackthon. Vì vậy, BTC xin gửi đến các đội thi khảo sát về nhu cầu của các thí sinh với thông tin như sau:
- Form khảo sát: https://bit.ly/AWS-Sage-Maker-AICOVIDVN
- Thời hạn: 20:00 ngày 26/07/2021 (GMT+07)

Ngoài ra, hiện nay BTC đã có GroupMail để thông tin tới các thi sinh một cách nhanh chóng nhất. Các thí sinh vui lòng tham gia vào group.
GroupMail: https://groups.google.com/g/aicovidvn115m-challenge

Thân gửi,
BTC

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ July 24, 2021, 11:53 a.m.
Post in this thread