CodaLab

Thông báo: do vấn đề kỹ thuật liên quan tới Leaderboard, vòng thi Về Đích của AICovidVN Challenge được chuyển đến: https://aihub.vn/competitions/22. Rất mong các đội thi thông cảm và tiếp tục tham gia vòng thi Về Đích.

Trân Trọng!