O-COCOSDA and VLSP 2022 - A-MSV Shared task

Organized by cocosda-msv-organizer

Multilingual speaker verification shared-task organized by VLSP and COCOSDA

Oct 07, 2022-Oct 17, 2022
7 participants


VLSP 2022 – EVJVQA Challenge: Multilingual Visual Question Answering

Organized by vlsp2022-evjvqa-organizers

UIT-EVJVQA, the first multilingual Visual Question Answering dataset with three languages: English, Vietnamese, and Japanese, is released in this task ...

Sep 30, 2022-Oct 27, 2022
39 participants


VLSP 2022 ASR Challenge: Task-1

Organized by vlsp_2022_asr_organizer

Some description here

Sep 19, 2022-Oct 31, 2022
10 participants


VLSP 2022 ASR Challenge: Task-2

Organized by vlsp_2022_asr_organizer

Some description here

Sep 19, 2022-Oct 31, 2022
7 participants


O-COCOSDA and VLSP 2022 - Indic MSV Shared task - I-MSV

Organized by cocosda-msv-organizer

Multilingual speaker verification shared-task organized by VLSP and COCOSDA

Sep 15, 2022-Oct 17, 2022
18 participants


AI4VN 2022 - VAIPE: Medicine Pill Image Recognition Challenge

Organized by anhduy0911

Cuộc thi tìm kiếm và phát triển các thuật toán AI nhận dạng chính xác tên các loại thuốc uống ...

Jul 17, 2022-Sep 17, 2022
195 participants


AI4VN 2022 - Air Quality Forecasting Challenge

Organized by ngminhhieu

Cuộc thi nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo trong việc dự ...

Jul 14, 2022-Sep 24, 2022
51 participants


BKAI-NAVER Challenge 2022 - Vietnamese Scene Text Detection and Recognition

Organized by sangdv

Cuộc thi nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo trong phát hiện ...

Apr 01, 2022-May 22, 2022
128 participants


BKAI-NAVER Challenge 2022 - Body Segmentation and Gesture Recognition

Organized by sangdv

Mục tiêu của cuộc thi là đưa ra các giải pháp nhận diện diện cử chỉ hành động của con ...

Apr 01, 2022-May 22, 2022
96 participants


BKAI-NAVER Challenge 2022 - Vietnamese Intent Detection and Slot Tagging

Organized by sangdv

Trong cuộc thi này, chúng ta sẽ dịch các câu lệnh của người dùng bằng cách trích xuất ý định ...

Apr 01, 2022-May 22, 2022
90 participants


Intent Detection and Slot Filling

Organized by vietvq_organizers

Trong cuộc thi này, chúng ta sẽ dịch các câu lệnh của người dùng bằng cách trích xuất ý định ...

Mar 19, 2022-May 19, 2022
2 participants


VLSP2021 - Vietnamese Speaker Verification

Organized by sv-vlsp2021-organizers

Speaker verification shared-task organized by VLSP

Oct 03, 2021-Nov 07, 2021
19 participants


VLSP2021 - Vietnamese Machine Reading Comprehension

Organized by vlsp-mrc-2021-organisers

Machine Reading Comprehension (MRC) has lately emerged as an area in computational linguistics (CL) in which automatic systems are developed ...

Sep 30, 2021-Oct 27, 2021
96 participants


VLSP2021 vieCap4H Challenge: Legacy Version

Organized by viecap4h-organizers

Humans are unique in their capability to interpret and describe their visual perception in natural language. Although modern AI has ...

Sep 24, 2021- No end date
26 participants


VLSP2021 vieCap4H Challenge: Automatic image caption generation for healthcare domains in Vietnamese

Organized by viecap4h-organizers

Humans are unique in their capability to interpret and describe their visual perception in natural language. Although modern AI has ...

Sep 24, 2021-Oct 25, 2021
84 participants


AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Final Round)

Organized by aicovidvn115m-organizers

AICovidVN 115 Millions Challenge (AICV-115M) được khởi động nhằm hiện thực hoá khả năng phát hiện nguy cơ có Covid-19 ...

Jul 28, 2021-Aug 29, 2021
136 participants


AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Warm-up Round)

Organized by aicovidvn115m-organizers

AICovidVN 115 Millions Challenge (AICV-115M) được khởi động nhằm hiện thực hoá khả năng phát hiện nguy cơ có Covid-19 ...

Jun 22, 2021-Jul 29, 2021
318 participants


Legacy version of HSD2019-SHARED Task - Hate Speech Detection on Social Networks

Organized by hsd2019-organizers

On social network sites (SNSs), such as Facebook, Twitter, the threat of abuse and harassment online makes many SNS users ...

Jan 01, 2021- No end date
32 participants


Mobile-Captured Image Document Recognition for Vietnamese Receipts (MC-OCR) - Legacy

Organized by mc-ocr-organizers

In this competition, we would like to tackle a problem of receipt recognition analysis i.e., the text recognition of ...

Dec 19, 2020- No end date
91 participants


Reliable Intelligence Identification on Vietnamese SNSs (ReINTEL) - 2020

Organized by reml

This challenge aims to identify a piece of information shared on social network sites (SNSs), is reliable or unreliable. With ...

Nov 28, 2020- No end date
18 participants


Learn how to create your own competition.