AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Warm-up Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Tình trạng bộ train data

ban tổ chức nghĩ sao về những audios không ho tiếng nào mà vẫn được gán nhãn mắc covid?

Posted by: jackha0508 @ July 1, 2021, 6:09 p.m.

Chào bạn,

BTC chỉ đảm bảo được dữ liệu test có độ chính xác tốt nhất có thể, còn dữ liệu train thì không thể kiểm chứng được hoàn toàn.

Cảm ơn thông tin góp ý từ bạn.

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ July 2, 2021, 3:36 p.m.
Post in this thread