AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Warm-up Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Điểm 100%

Với 350 bản ghi mà cho tận 999 subs. Tha hồ mà probe LB :-)
Đảm bảo điểm public LB sẽ lên tận 100%.

Tất nhiên private thì không probe được.

Posted by: VuiChoiCoThuong @ June 24, 2021, 3:30 a.m.

Chào bạn,

Hệ thống đã setup lại về số lượng submit.

Cảm ơn bạn đã đóng góp.

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ June 24, 2021, 8:28 a.m.
Post in this thread