AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Warm-up Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Thông báo thay đổi lịch trình Giai đoạn Về đích

Thân gửi các thí sinh,

Dựa trên khảo sát gửi ngày 15/6/21, đa số đội đồng ý với việc rời lịch vòng thi Final challenge cuộc thi AICovidVN.

Như đã thông báo ở Khảo sát, BTC mong muốn rời lịch để có thể thu thập được nhiều hơn dữ liệu tiếng ho thật của người Việt và chuẩn bị dữ liệu tốt nhất có thể để cuối cùng mô hình các đội thi có thể áp dụng được vào thực tiễn, góp một phần sức lực cho công cuộc chống Covid ở nước ta.

Thời gian vòng thi Final Challenge mới: Ngày 28/7/2021 tới Ngày 28/8/2021.

BTC xin cập nhật một số mốc thời gian quan trọng như sau:
- 28 tháng 7, 2021: Bắt đầu vòng Public Test - Giai đoạn Về đích (Hạn cũ: 19 tháng 7, 2021)
- 07 tháng 08, 2021: Hạn đăng kí tham gia Giai đoạn Về đích (Hạn cũ: 29 tháng 7, 2021)
- 14 tháng 08, 2021: Hạn sáp nhập đội thi và đăng kí pre-trained model (Hạn cũ: 05 tháng 8, 2021)
- 24 tháng 08, 2021: Bắt đầu vòng Private Test - Giai đoạn Về đích (Hạn cũ: 15 tháng 8, 2021)
- 28 tháng 08, 2021: Kết thúc cuộc thi (Hạn cũ: 20 tháng 8, 2021)

BTC xin cảm ơn các đội thi đã thông cảm cho việc rời lịch này.

Lưu ý:
Hiện nay BTC đã có GroupMail để thông tin tới các thi sinh một cách nhanh chóng nhất. Các thí sinh vui lòng tham gia vào group.
GroupMail: https://groups.google.com/g/aicovidvn115m-challenge

Thân gửi,
BTC

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ July 16, 2021, 10:36 p.m.
Post in this thread