AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Warm-up Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Dùng Private Test cho Unsupervised Learning

Như tựa đề thì mình thắc mắc không biết BTC có cho phép sử dụng data từ Private Test cho việc Unsupervised Learning không ?

Posted by: benht33 @ July 8, 2021, 2:27 p.m.

Chào bạn,

Hiện tại BTC không cho phép các thí sinh sử dụng Public và Private test cho mục đích này.

Cảm ơn bạn.

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ July 12, 2021, 8:05 p.m.
Post in this thread